• SMP ISLAM TERPADU ROHIMANA
  • Membimbing Sepenuh Hati Insaallah Melahirkan Generasi yang Religius, Berkepribadian, Cerdas, Kreatif dan Berprestasi

Profile

Landasan Pemikiran

Rohimana lahir dan merasa terpanggil sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan para pendahulunya untuk kembali memulihkan kondisi bangsa. Mengajak bangsa ini dengan cara ‘bilhikmah’ untuk saling membatu antar sesama, dan secara kolektif atau individu untuk selalu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar seperti ajaran yang tersurat dalam Al-Qur an surat At-Taubah ayat 71 dan 72 yang artinya sebagai berikut : 

yang artinya (waallahu a’lamu bimurodih):

  1. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
  2. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.

Tersurat dan tersirat dalam Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagai sebuah proses yang diawali ketika ruh manusia ditiupkan dalam dunia kandungan ibunda kemudian dilahirkan di alam dunia, tumbuh dan berkembang, hingga menuju liang lahat; pendidikan sebagai bagian yang terintegrasi (جزء لا يتجزأ) dengan kehidupan manusia ia berjalan seiring perkembangan manusia. Sehingga anjuran dalam islam :اطلب العلم من المهد الى اللحد (Carilah ilmu dari buaian ibu sampai liang lahat).

Pendidikan dalam konsep islam mempunyai nilai profitabilitas yang tidak terhingga sebagaimana Hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah saw bersabda :

 إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

“Apabila seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakan kepadanya”

Keinginan yang kuat untuk ikut konstribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa dan berlomba-lomba dalam kebaikan 

 

VISI :

"MENGANTARKAN MASYARAKAT ISLAM BERPENDIDIKAN, BERBUDAYA, BERKEPRIBADIAN, BERAHLAK LUHUR, DAN MEMILIKI DAYA SAING YANG TINGGI"

 

MISI :

  1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran
  2. Membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara.
  3. Mengintegrasikan pembinaan dan pengembangan intelektualitas, kreativitas, keterampilan dan akhlak ( IQ, EQ dan SQ)
  4. Melestarikan dan mengembangkan seni tradisional islami sebagai asset budaya sebagai sarana untuk membendung budaya yang bertentangan dengan islam dan bertentangan dengan budaya Indonesia.
  5. Memberdayakan peran serta mayarakat dalam penyelenggarakan pendidikan.

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
LMS Moodle base

Mohon Maaf, Masih proses pengembangan

29/07/2020 23:32 - Oleh Jihan Nursyalsabilla - Dilihat 32 kali
G-Suit for Education base

Mohon Maaf, Masih proses konfigurasi

29/07/2020 23:32 - Oleh Jihan Nursyalsabilla - Dilihat 74 kali